Go back


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
## โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้เว็บไซต์ [http://www.reefthailand.com](http://www.reefthailand.com) การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ### **เนื้อหา**   บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์ เชื่อมโยง จัดเก็บ แบ่งปัน และทำให้ข้อมูลบางอย่าง ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ("เนื้อหา") ใช้งานได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ### **ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น** บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Reefthailand Reefthailand ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า Reefthailand จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ในหรือผ่าน เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว ### **การเปลี่ยนแปลง** เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว


Powered by HumHub